zofija

22 teksty – auto­rem jest zo­fija.

dramat nie tylko Gabrieli

wszys­tko się zmienia. nic się nie zmienia (od lat)
*re­wela­cyj­ny spek­takl "Żabusia"
polecam 

dziennik • przedwczoraj, 12:12

Co to za KOD-gos­po­darz, który poz­wa­la buszo­wać myszom na po­ses­ji, by często­wały gości sucha­rami ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 11:17

Jed­ni żyją tak, jak gdy­by mieli tyl­ko to życie. In­ni, jak­by pro­sili o drugie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 lutego 2018, 12:27

trze­cia nad ranem
kub­ki sparzyły się już
przy pier­wszej kawie 

haiku
zebrał 9 fiszek • 16 lutego 2018, 11:11

da­ruj poecie
dwie ściany do pisania
z kąci­kiem ust 

haiku
zebrał 6 fiszek • 12 lutego 2018, 22:32

sadź w ogrodzie
ce­bul­ki przebiśniegów
na głowie zimy 

haiku
zebrał 3 fiszki • 12 lutego 2018, 11:01

Wiel­kie pla­ny drą się na małe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2018, 20:51

tyl­ko łza polna
roz­pa­da się deszczem
krusząc powietrze 

haiku
zebrał 12 fiszek • 9 lutego 2018, 10:25

Szu­kaj nau­czy­ciela, który poz­wo­li ci, pod­kreślać wspólne błędy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lutego 2018, 11:39

Szlachet­ność ser­ca, poz­nasz po próbie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2018, 12:40
zofija

"Filary" runęły dopiero wtedy, gdy odeszli ci, którzy je podpierali (Dorota 21.12.2017)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 13:14zofija wy­powie­dział się w wątku Co ak­tual­nie czy­tasz?

przedwczoraj, 12:12zofija do­dał no­wy tek­st dramat nie tyl­ko Gab­rieli

20 lutego 2018, 11:17zofija do­dał no­wy tek­st Co to za KOD-gos­po­darz, [...]

18 lutego 2018, 12:27zofija do­dał no­wy tek­st Jedni żyją tak, jak [...]

17 lutego 2018, 10:52zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st trzecia nad ra­nem kub­kisparzyły [...]

16 lutego 2018, 15:41IKON sko­men­to­wał tek­st trzecia nad ra­nem kub­kisparzyły [...]

16 lutego 2018, 11:11zofija do­dał no­wy tek­st trzecia nad ra­nem kub­kisparzyły [...]

13 lutego 2018, 09:29giulietka sko­men­to­wał tek­st daruj poecie dwie ściany do [...]

13 lutego 2018, 08:33carolyna sko­men­to­wał tek­st daruj poecie dwie ściany do [...]

13 lutego 2018, 07:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Szukaj nau­czy­ciela, który poz­wo­li [...]