zofija, teksty z czerwca 2018 roku

8 tekstów z czer­wca 2018 ro­ku – auto­rem jest zo­fija.

Cho­ciaż świat ta­ki sta­ry, to obok zęba cza­su, wy­bijają się mleczaki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2018, 14:44

Naj­gorzej, kiedy ko­bieta nie może ulec po­kusie, którą wy­wołała u mężczyzny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2018, 13:27

Jed­ni ra­tują ko­goś przed śmier­cią. In­ni przed życiem. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 30 czerwca 2018, 09:45

Nie wchodzi się w re­lac­je bu­dowa­ne na progu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2018, 10:49

Dom można zbu­do­wać w jed­no la­to. Wychłodzić w je­den, zi­mowy dzień. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 czerwca 2018, 09:49

Kto chce spruć tęczę, szu­ka jej końca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 07:53

Ranę za­daną przez przy­jaciela, może za­goić tyl­ko wróg. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 07:25

Każdy człowiek zos­tał stworzo­ny do miłości.
Ja­ko je­dyny wyjątek od reguły. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 07:22
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]